FLAŞ HABER

Memur artırımından emekli maaşlarına… Komiteden geçen teklifte neler var?

Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif, dün gece TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde kabul edildi. İşte teklifin ayrıntıları…

Memur artırımından emekli maaşlarına… Komiteden geçen teklifte neler var?

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 artırım yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve kimi vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Zelzelelerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komitesi’nde kabul edildi.

Buna nazaran, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin tesirlerinin azaltılması hedefiyle ortaya çıkan finansman gereksiniminin karşılanmasında kullanılmak üzere bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV meblağı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin birinci taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV’nin birinci taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV’nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş ortası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yeniden 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasında birinci kez kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ait ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek.

Ek MTV bir sefere mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kimler ek MTV’den muaf?

Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Yol Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde; zelzele tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, sarsıntı nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, sarsıntılarda ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile zelzele nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki eserler için uygulanan geri kazanım iştirak hissesi meblağını iki katına kadar artırmaya yahut yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kurumların aktifinde en az 2 tam yıl mühletle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen periyot ve teslimlerinde KDV istisnası uygulaması devam edecek.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen süreksiz unsurla, Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin ekonomik ve toplumsal tesirlerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ek finansman muhtaçlığının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü düzeyde tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı fiyatı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım meblağının 3 katı olarak uygulanacak.

İçki ve sigaradaki ÖTV’ye düzenleme

Teklifle, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma yahut indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidiliyor.

Akaryakıtla ilgili listede yer alan maktu vergi meblağları yahut Cumhurbaşkanınca bunlara ait belirlenen en son maktu vergi fiyatları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yine belirlenmiş sayılacak. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi meblağlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı, uygulama periyotlarını gün yahut ay olarak belirlemeye yahut belirleyeceği mallar ve aylar prestijiyle tekrar belirlenmiş sayılan fiyatların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olacak.​​​​​​​

İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı müdafaalarını ve artırmalarını desteklemek hedefiyle 2023 haziran periyodu sonuna kadar her yıl verilen minimum fiyat takviyesinin müddeti uzatılıyor. Buna nazaran 2023 yılı temmuz ila aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere patronlara, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak formda ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66, aylık 500 lira taban fiyat dayanağı sağlanacak.

Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi ne kadar olacak?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; kurumların, teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma hisseleri ile teşebbüs sermayesi yatırım iştiraklerinin pay senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere öteki yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen karlara tanınan istisna kaldırılıyor.

Düzenleme, iktisap edilen yatırım fonu katılma hisseleri için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifle kurum yararı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılacak.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz kurumları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum yararları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30’a çıkarılacak.

Kanun teklifiyle ihracatın teşvik edilmesi hedefiyle ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri yararlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Düzenleme 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme devirlerinde elde edilen yararlarına, özel hesap periyoduna tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap devri ve izleyen vergilendirme periyotlarında elde edilen yararlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin etkinlerinde yer alan taşınmazların satışından doğan karın yüzde 50’si olan istisna oranı, yüzde 25’e indirilecek.

Memur artırımı ne kadar olacak?

Kovid-19 salgını hastalığının Türkiye’de yayılmasını önlemek emeliyle kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden evvel tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.

Tüm kamu çalışanına 15 bin 965 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta (8077 TL) ek ödeme yapılacak. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, işçinin aylık yahut fiyatlara ait tabi olduğu kararlar uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara yalnızca kendi unvanı temel alınarak ödenecek ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru yahut diğer bir unvan temel yahut emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, başka mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine temel ödeme ögelerinin kapsam yahut hesabına dahil edilmeyecek.

Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan yahut mali ve toplumsal hakların tespitinde temel alınan aylık, fiyat, artırım, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve öteki rastgele bir ödeme ögesinin hesabında dikkate alınmayacak. Hususun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, husus 15 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Memurların ve başka kamu vazifelilerinin mali ve toplumsal haklarında ocak ayında yüzde 30 oranında yapılan artırım ile temmuz ayında yapılacak artışlar ve 2023 Yılı Kamu Toplu İş Kontratları Çerçeve Mutabakat Protokolü kapsamında çalışanlara ocak ayında yüzde 45, temmuz ayında yüzde 15 oranında artış yapılması nedeniyle ortaya çıkan ödenek gereksiniminin karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Emeklilik yahut yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, taban fiyat artışının devlet katkısı, patron prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sıhhat prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için gereksinim duyulan ödeneğin ilgili yönetim bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen birinci iş gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan dayanaklar Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.

Konut kira sonu kaç oran?

Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılacak. Kelam konusu uygulama, bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde 25’ni geçmemesi şartıyla geçerli olacak.

Bir evvelki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara nazaran değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bir yıldan daha uzun periyodik kira mukavelelerinde, bu oranları geçecek formda yapılan kontratlar fazla ölçü tarafından geçersiz sayılacak.

31 Temmuz prestijiyle Kovid-19 müsaadesinde bulunan mahkumlardan kontrollü özgürlüğe ayrılmalarına 5 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan müddetlerini kontrollü özgürlük altında infaz edecek.

31 Temmuz prestijiyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının makul bir müddetini bu kurumlarda geçiren mahkumlar ise âlâ halli olmak kaidesiyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıyeten, bu mahkumlar cezalarının mühletine nazaran en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak kuralıyla 3 yıl daha erken kontrollü hürlüğe ayrılabilecek.

Terör ve örgütlü cürümler nedeniyle hükümlü olanlar açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma yahut kontrollü özgürlüğe erken ayrılma düzenlemelerinden yararlanamayacak.

Teklife eklenen hususlar ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 artırım alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifle, afetten etkilenen birtakım yerleşim yerlerinde fay sınırına aralık, yer elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlık üzere kriterlere sahip, konut imaline elverişli kâfi alanların bulunamaması nedeniyle depremzedelerin gereksinimlerinin acilen karşılanması için mera ve orman nitelikli taşınmazların da süreksiz ve ya kesin iskan alanı olarak kullanımına yönelik düzenleme de yapıldı.

Hasarlı yapıların tekrar yapımı

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen yerlerde, orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapıların yerinde tekrar imaline yönelik iş ve süreçler belirlendi. Buna nazaran, yeni bir müteahhitle mutabakat sağlanmasını mümkün hale getirebilmek için uygulama yapılacak parsellerde daha evvel imzalanmış olan inşaat imaline ait kontratlar, maliklerin salt çoğunluğunun alacağı karara istinaden ruhsat vermeye yetkili idarece feshedilebilecek.

Yeni yapı yapılmasını sağlamak üzere; yıkılmış olan yapıların bulunduğu parsellerde yıkılmış yapılara ait kat irtifakı yahut kat mülkiyeti resen terkin edilerek, malikleri ismine hisseleri oranında tescil edilecek. Bu taşınmazların sicilinde bulunan tıpkı ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan yahut yasaklayan şerhler, paylar üzerinde devam edecek ve bu hak ve şerhler tapuda yapılacak süreçlere pürüz teşkil etmeyecek.

Hangi malike hangi bağımsız ünitenin verileceği konusunda yaşanabilecek sorunları önlemek için maliklere ilişkin taşınmazlar ile inşa edilecek yeni yapıların kıymeti Sermaye Piyasası Şurasına kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilecek ve hangi malike hangi bağımsız ünitenin verileceği bu kıymetler gözetilerek yapılacak.

Yapılacak yeni uygulamaların ve ilgili idareler/kurum ve kuruluşlar nezdinde, maliklerin tamamının muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve süreçler payları oranında maliklerin salt çoğunluğu ile alacağı karara istinaden yapılacak. Mutabakat sağlanamayan, vefat etmiş olup mirasçılarına ulaşılamayan, yurt dışında olma, nerede olduğunun bilinememesi üzere sebeplerle kendisine ulaşılamayan maliklerin payları, üretim işi tamamlanıp malikleri ismine tescil edilinceye kadar süreksiz olarak tapuda Hazine ismine tescil edilecek.

Umumi Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılan yardımlar da gözetilerek maliklere bir konut ve bir iş yeri için hibe ve talep etmeleri halinde üretim kredisi verilecek. Muahede sağlanamadığı yahut kendisine ulaşılamadığı için Hazine ismine tescil olunan payların üretim maliyetini ise Hazine karşılayacak.

Yarım kalan inşaatlar ne olacak?

Müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, bir yıl içinde yeni yapının imal işine başlanmamış yahut imal işi muhakkak bir düzeyde durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek düzeyde grup ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor ise yapılan mukavelelerin feshi için payları oranında maliklerin salt çoğunluğu ile karar alınabilecek.

Teklifle, Genel Hayata Müessir Afetler Münasebetiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna süreksiz unsur eklendi. Buna nazaran, 6 Şubat’ta meydana gelen zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği müracaatının yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Duyuruda, ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığınca belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden müracaat yapılabilecek. Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı gerektiğinde müracaatlar için en fazla 1 ay ek müddet verebilecek. Müracaat sonuçları, mahallinde mülki yönetim amirliğince, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecek.

Ayrıca zelzelelerde binaları ziyan görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması emeliyle birtakım kısıtlayıcı kararlardan muafiyet sağlanacak.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ait iş ve süreçler her türlü vergi, fotoğraf, katılma hissesi, fiyat ve harçtan müstesna tutulacak.

Ulusal ve memleketler arası projeler kapsamında Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığınca ithal edilen yahut ettirilen gereçler, gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, fotoğraf, harç, fon ve başka mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl müddetle sanayi alanı olabilecek yerler, fay sınırına aralığı, tabanın elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı üzere kriterler gözetilerek, alanın durumuna nazaran ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek.

Belirlenen sanayi alanlarında ilgili kurumlarca izinlendirme ve vasıf değişikliği bir hafta içinde yapılacak. Bu süreçlerde Bakanlıktan rastgele bir fiyat talep edilmeyecek.

Belirlenen sanayi alanlarında, dava süreci devam edenler ile katılaşan lakin şimdi tapuya tescil edilmemiş olanlar hariç olmak üzere, tespit dışı bırakılan yerlerin Bakanlığın talebine istinaden ilgili kurumların görüşleri alınmaksızın Hazine ismine idari yoldan tescili yapılacak.

Sanayi alanlarına denk gelen maden ruhsat alanlarının girişimli kısmı maden ruhsat alanından Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığınca taksir edilecek. Sanayi alanının ruhsatın tamamını kapsaması halinde ise maden ruhsatı, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığınca iptal edilecek. Tesis edilen taksir yahut iptal süreçlerine ait, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanan yatırım sarfiyatları, taksir yahut iptal sürecinin tesis edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlıkça ilgili ruhsat sahibine ödenecek.

Belirlenen sanayi alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi başka bütün taşınmazlar için Bakanlıkça ilgisine nazaran zaman yahut tez kamulaştırma kararı alınabilecek. Kamulaştırma süreçleri Bakanlıkça yürütülecek.

Belirlenen sanayi alanlarında altyapı ve üstyapı dahil yeni işyerlerinin her türlü inşaatını yapmaya yahut yaptırmaya, arsa hisselerini belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya Bakanlık yetkili olacak. İnşası tamamlanan sanayi iş yerleri Bakanlıkça belirlenen talep sahiplerine borçlandırılarak verilecek.

Malikleri tarafından bölgenin afet bölgesi ilan edilmesine dair kararın yayımından itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi halinde, 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntılar nedeniyle yıkılan yahut kullanılamayacak kadar hasarlı durumda olan sanayi iş yerlerinin borçlandırılmak suretiyle, yerinde yine inşası yahut güçlendirilmesi Bakanlıkça yapılabilecek ya da yaptırılabilecek.

Yapım işleri ve altyapı ile ilgili her türlü süreçten katılma hissesi ve teknik altyapı bedeli alınmayacak. Bu alanlarda doğal gaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri ile atık sürece tesisleri, irtibat ve öbür her türlü altyapı yatırımları, üstyapı imalatları tamamlanıncaya kadar ilgili kurum, kuruluş ve ilgili OSB dağıtım lisansı sahibi hukukî şahıslar yahut dağıtım şirketlerince ilgili mevzuatındaki kararlara uygun olarak öncelikle tamamlanacak.

Plan, parselasyon, yapı ruhsatı, taşınmaz mülkiyeti yahut imar haklarının aktarılması, takas ve trampa süreçleri ve bu süreçler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisi, fotoğraf, harç ve harcamalara katılma hisselerinden müstesna tutulacak. Bu süreçler nedeniyle fiyat, döner sermaye fiyatı ve rastgele bir isim altında bedel alınmayacak.

Bakanlıkça krediyle desteklenebilecek

Genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinde yatırım programında olan yahut ilan tarihine müteakip bir yıl içerisinde yatırım programına dahil edilen sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı inşasının tamamına kadarı, mimarlık-mühendislik hizmetleri dahil proje tamamlanana kadar Bakanlıkça kredi ile desteklenebilecek.

Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim müddetlerinin, gönderilecek okulun durumuna nazaran yıl ve periyot bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, muhakkak müddetlerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi müddetli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıyeten eğitim mühletleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen kimi ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.

Ayrıca, kısmi müddetli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ait düzenleme yapılması, kısmi periyodik okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile birebir yöntemlere tabi olmasına yönelik de düzenleme yapıldı.

Aile sıhhati çalışanları, Sıhhat Bakanlığı tarafından uygun görülen ve aile tabibinin de görüşü alınarak kurumlarınca da muvafakatı verilen bakanlık yahut öbür kamu kurum ve kuruluşları çalışanı ortasından seçilecek ve kontratlı olarak çalıştırılacak.

Anayasa Mahkemesi’nin Aile Hekimliği Kanunu’nunda yer alan “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ibaresini iptal kararı 5 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda disiplin cezalarına ve mukavelenin feshine ait konular da teklifle tekrar düzenlendi.

Aile Hekimliği Kanununda yer alan “Ağız ve diş sıhhati hizmetleri” başlığı “Ağız ve diş sıhhati ile yaşlı hizmetleri” biçiminde değiştirildi. Teklifle, ağız ve diş sıhhati ile yaşlı sıhhati hizmetlerinin Sıhhat Bakanlığınca belirlenen kriterlere nazaran planlanması ve hizmetlerin özelliklerine nazaran gereksinim duyulan sıhhat meslek mensuplarının çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Teklife eklenen süreksiz husus ile sarsıntı nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası hasebiyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar katma bedel vergisinden müstesna tutulacak.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi süreçler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler istisna kapsamında süreç yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek. Süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ait yordam ve temelleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Müdafaa Kanunu kapsamında yer alan, sarsıntı, sel, heyelan, çığ, yangın ve gibisi doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır yahut taşınmaz kültür varlıklarının ihyası yahut tekrar inşası maksadıyla döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ